מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

א. כללי

 1. על השימוש באתר זה www.start-home.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו,  המופעל על ידי סטארט הום ע.מ. 318687720 שכתובתה רחוב השקמה 11, עץ אפרים 4481600, תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

 2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").

 3. בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מידע על המיקום בו אתה נמצא או ממנו ביצעת פעולות שונות באתר וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שאתה מוסר לנו במישרין גם מידע אודותיך מצדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).

 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר ועל מידע אודותיך שיתקבל מצדדים שלישיים להם מסרת את המידע בהסכמתך.

 5. סטארט הום אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 6. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהווהכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותו צד שלישי.

ב. רישום לאתר

 1. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא.

 2. כמו כן, גם בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, טלפון וכתובת לצורך ביצוע הרכישה.

 3. יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט במדיניות הפרטיות.

 4. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.

ג. מאגר מידע

 1. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של סטארט הום. אתה מאשר בזאת את העברת המידע אודותיך מ-סטארט הום למאגרי המידע של כל גוף קשור ו/או מסונף אליה, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך מתן השירותים באופן סדיר או  לצורך מילוי התחייבויות סטארט הום לפי תנאי השימוש או לפי הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש ל-סטארט הום להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

ד. השימוש במידע

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

  1. לאפשר את שימושך באתר;

  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

  3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;

  4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;

  5. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך או למיקום שלך.

 2. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

 3. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותך, ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך, המיקום שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך המטרות המנויות במדיניות פרטיות זו, לרבות:

  1. יצירת קשר עמך;

  2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך, בין על ידי סטארט הום ובין על ידי מי מטעמה, באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי ולרבות פעולות של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם תציין בכתב בפני סטארט הום כי אינך מעוניין בכך עוד. יובהר כי פעולות דיוור ישיר אלו יבוצעו על ידי סטארט הום ולצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים על ידי סטארט הום להעדפותיך בלבד. ככל שתתבצענה פעולות דיוור ישיר בשיתוף עם צדדים שלישיים, תתבקש לכך הסכמתך בנפרד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור או להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של סטארט הום בכתובת הדואר האלקטרוני info@start-home.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה;

  3. לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר;

  4. בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. סטארט הום לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי המזהה אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו'), ולרבות לגופים המנויים בסעיף 11 לעיל.

 2. על אף האמור לעיל, סטארט הום תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

  1. המידע המועבר אינו מידע המזהה אותך אישית או שהוא מידע שעבר אנונימיזציה בכל דרך שהיא.

  2. התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה, לרבות במסגרת הסכמתך המפורשת לפעולות דיוור ישיר;

  3. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק; מובהר שמאגרי המידע של גורמים אלה שעשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש ל-סטארט הום להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה;

  4. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

  5. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;

  6. במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;

  7. במקרה שבו סטארט הום תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

ו. Cookies

 1. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

 2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ז. פרסומות ואתרים של צדדים שלישיים

 1. ייתכן ש-סטארט הום תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. סטארט הום אינה אחראית למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

ח. אבטחת מידע

 1. באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה). הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

ט. שימוש על ידי ילדים

 1. השימוש באתר, באפליקציה או בכל שירות של סטארט הום אסור למי שטרם מלאו לו 13 שנה. חל איסור מוחלט על מסירת פרטים אישיים אודות מי שטרם מלאו לו 13 שנה. אם הנך הורה לילד והנך סבור שילדך מסר פרטים אישיים ל-סטארט הום , הנך רשאי ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ולבקש למחוק מידע כאמור.

י. זכות לעיין במידע

 1. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו; מובהר כי סטארט הום אינה מתחייבת למחוק או לתקן את המידע בעקבות פניה כאמור.

 2. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך על בסיס אפיון קבוצתי, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

יא. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

 1. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של סטארט הום בכתובת הדואר האלקטרוני info@start-home.co.il או באמצעות דואר רגיל לכבוד סטארט הום רחוב השקמה 11, עץ אפרים 4481600.

יב. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.